باخیش
دوشنبه 16 بهمن 1391
بؤلوم | فرزانگان یازار : balva
+0 به يه ن

بقيه كجاها سير ميكنن ما كجا سير ميكنيم بقيه دنبال المپيادن ماهم با نمايشگاه خودمونو چند نفر ديگه رو علاف كرديم.بايد دنبال نتيجه باشيم نه ظاهر .من موندم تو كار اين دبيرستان ،رفتم وب شورا آره سوتي نگو آبرو ريزي بگو برعكس شاهو اشتباه نوشتن بايد از چپ به راست مينوشتن از راست به چپ نوشتن.اون پرچم بالاي تلويزيونم كه اله و اكبراش برعكسه البته اينو خودم كشف نكردم يكي از بچه ها كشف  كردو بهم گف.
مثلا با اسپري قرمز نوشتن از خون جوانان وطن لاله دميده .آدم  ميخونه از جون جووووووونان وطن لاله شاه دميده .رقي جون ميترسه فردا تو جشن برقصيم درحاليكه خبر نداره از بچه هايي كه تو بارهاشون گوشي ميارن آره ديگه بچه تو محدوديت باشه همين ميشه يكم بايد آزادشون بذاريم.
سايت مدرسم كه كلا باز نميكنه يكيرو بايد بذاريم به او برسه.
اين چه وضعشه نميدونم.تيزهوشان پسرانه كه فردا دبيرستان نميرن.
نويسنده:پارلا